Një ekip i Bankës Botërore vizitoi Tiranën gjatë 15-19 Prill 2019, për të siguruar mbështetjen e zbatimit të projektit të Sistemit të Planifikimit të Integruar (IPS 2) (P129332 & P159520), duke u përqendruar në Komponentin 3 (Zhvillimi dhe Integrimi i Sistemeve të Informacionit të Menaxhimit). Ekipi i Bankës përbëhej nga Znj. Evis Sulko (Zyrtar për Operacione Vendi & TTL), Z. Cem Dener (Special i Drejtimit të Qeverisjes), Orjana Ibrahimi (Special i Prokurimit) dhe Znj. Bulo Odeta (Sr. Asistent Ekzekutiv). Qëllimi i kësaj vizite ishte monitorimi i progresit të zbatimit të Sistemit të Informacionit të Menaxhimit Financiar Shqiptar (AFMIS), Sistemit të Menaxhimit të Ndihmës së Huaj (EAMIS), dhe Sistemit të Planifikimit të Integruar (IPSIS), dhe të diskutojë planet e ekipit të projektit për aktivitetet e menaxhimit të ndryshimit dhe zgjatjen e mundshme të datës së mbylljes së projektit (6-9 muaj) për të siguruar përfundimin e suksesshëm të aktiviteteve të mbetura dhe shkuarjen live me sistemet e reja në 2020.

Ekipi i Bankes Boterore u takua me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE), Departamentin për Zhvillim, Financim dhe Ndihmë të Huaj (DDFA) në Zyrën e Kryeministrit (PMO), Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (NAIS), dhe partnerë zhvillimi. Ekipi gjithashtu u takua me Departamentin e Administratës Publike (DoPA) për të sqaruar planet e tyre për përfshirjen e sistemit HRMIS / Payroll. Ekipi i bankës mori pjesë në takminin e qeverisë së donatorëve në 17 Prill 2019 dhe takimin teknik te IPS. Gjetjet kryesore të këtij misioni si dhe rekomandimet u ndanë me të gjithë zyrtarët e lartë të qeverisë dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, zonja Denaj