Si funksion kushtetues, Kryeministri është përgjegjës për orientimin e politikave të përgjithshme qeveritare dhe përmbushjen e programit politik, si dhe mbikëqyrjen e progresit në lidhje me zbatimin e politikave nga ministrat. Ky funksion i Kryeministrit kryhet nga Kabineti dhe strukturat teknike të Zyrës së Kryeministrit. Departamenti i Zhvillimit dhe Qeverisjes së Mirë, është një nga strukturat teknike (statusi i shërbimit civil) të Zyrës së Kryeministrit dhe është përgjegjës për të siguruar funksionet kryesore të mëposhtme të qeverisë qendrore
 • koordinimin dhe zhvillimin e politikave të bazuara në prova në nivelin qendror;
 • përgatitjen dhe përcjelljen e politikave prioritare të qeverisë përmes mekanizmit të shpërndarjes;
 • ensuring integrated and systemic evidence based performance through integrated e-platform;
 • zhvillimin dhe konsolidimin e mekanizmit të qeverisjes së mirë në qendër të qeverisjes;
 • zhvillimin e programeve strategjike për zhvillim dhe bashkëpunim;
 • identifikimin dhe përgatitjen e projekteve strategjike të zhvillimit
 • përgatitja e një skeme të vetme kombëtare për zhvillimin e projekteve
Në përgjithësi, Departamenti i Zhvillimit dhe Qeverisjes së Mirë siguron që sistemi i planifikimit të jetë i konsoliduar në qendër të qeverisë dhe të funksionojë në një mënyrë të integruar, efikase dhe koherente.
Ky funksion sigurohet përmes kombinimit koherent të tre elementeve themelorë: politikave, programeve dhe projekteve.  Departamenti i Zhvillimit dhe Qeverisjes së Mirë është i përbërë nga tre njësi si më poshtë
 1. Njësia për Politikë për Zhvillim dhe Qeverisje të Mirë - është përgjegjëse për të siguruar koherencën e politikave dhe lidhjen e politikave-buxhetin, monitorimin e provave të politikave dhe sistemet e raportimit; si dhe qeverisja e mirë në qendër të qeverisë. Njësia përfshin drejtoritë e nënrenditura
  • Drejtoria e Politikave dhe Prioritetet e Zhvillimit - përgjegjëse për kornizën e përgjithshme të politikave në nivel kombëtar; Prioritetet e politikave të qeverisë; politikën e zhvillimit rajonal; SDGs
  • Drejtoria e Politikave dhe Sistemi i Qeverisjes së Mirë - përgjegjëse për zhvillimin dhe axhendën për qeverisje të mirë; Sistemin e Planifikimit të Integruar dhe sistemi i vetëm i e-platformës / IPSIS; konsolidimin e këshillimit publik; IPMG për Qeverisje të Mirë etj
 2. Njësia për Programet e Zhvillimit dhe Bashkëpunimit, e cila është përgjegjëse për përgatitjen dhe përcjelljen e programeve nacionale dhe ndërkufitare, Fondin e Zhvillimit Rajonal, programin për Zonën Ekonomike Rajonale, etj. Njësia për Projekte Kombëtare për Zhvillim, e cila është përgjegjëse për Programin Kombëtar të projekteve; përgatitjen e paketave të dokumenteve dhe studimeve që lidhen me prioritetet strategjike kombëtare, koordinimin me ministritë e linjës për zbatimin e projekteve strategjike kombëtare, etj.