Objektivat e Sistemit SPI

  • Menaxhim i orientuar drejt performancës dhe rezultateve nëpërmejt indikatorëve KPI
  • Rritja e cilësisë së qeverisjes së mirë, llogaridhënis dhe transparencë
  • Krijim i një sistemi raportimi shumë dimensional dhe fleksibël

Parimet

  • Funksionimi i tre sistemeve si një i vetëm
  • Integrim midis sistemeve dhe platformave te tjera
  • Integrim i funksioneve me qëllim garantimin e raporteve dhe analizave cilësore