Përgatitja e Dokumentit të Dizenjimit të Sistemit IPSIS (SDD) filloi në qershor 2018 pas aprovimit të Studimit për kërkesat e sistemit (SRS), nga ekipi i menaxhimit të kontratës. Dokumenti i Dizenjimit të Sistemit IPSIS është një dokument që përcakton qartë proceset dhe rendin e punës për IPSIS. Dokumenti shërben si guidë për kompaninë zhvilluese me qëllim që të planifikojë arkitekturën e sistemit. Përgatitja e dokumentit filloi në Qershor 2018 dhe përfundoi në Maj 2019. Procesi I përgatitjes së SDD ka kaluar në disa faza si më poshtë:

  • Përpunimi dhe përgatitja e dokumentit: Qershor 2018 – Nëntor 2018;
  • Procesi i konsultimeve, përpunimit të draftit dhe finalizimit të Dokumentit (SDD): Dhjetor 2018 – Maj 2019;
  • Procesi i Integrimit me sisteme të tjera