Raundi i dytë i trajnimit Trajnimit të Trajnerëve(ToT) për IPSIS i cili zgjati një javë u realizua nga IPSIS JV në 4-8 nëntor 2019. Versioni i tretë i sistemit IPSIS u vendos në të dy mjediset (test dhe live) në fund të nëntorit 2019 dhe është funksional. Gjatë kësaj faze disa çështje u identifikuan dhe u rregullua gjatë testimit pilot dhe javës së dytë të trajnimit. Manualët e rishikuar të trajnimit u ofruan në anglisht dhe shqip për pjesën më të madhe të moduleve IPSIS. Komunikimi intensiv ndiqet nga afër nga ekipi i IPSIS dhe nga kompania zhvilluese e sistmit IPSIS. Komentet e fundit gjatë praktikës janë reflektuat në manualet përfundimtare të trajnimit. Ekipi i IPSIS ka ndjekur dhe ka drejtuar gjithashtu procesin e dorëzimit, shqyrtimit dhe aprovimit të instalimit të IPSIS