Baza ligjore e AFMIS

Direktivat për zbatimin e detyrueshëm të përdorimit të AFMIS u përgatit nga ekipi menaxhues. Draft vendimi i Këshillit të Ministrave që rregullon dhe detyron përdorimin e AFMIS nga të gjitha institucionet publike u përgatitën nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe u dërguan për komente tek Ministritë e Linjës dhe AKSHI( Agjencia Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit)

Në 25 korrik 2019, Këshilli i Ministrave aprovoi VKM për AFMIS. Kjo VKM përfshin përdorimin e moduleve PBA, PIM, BPPM, Web Portalit dhe Arkivës elektronike. VKM hyn në fuqi dy javë pas publikimit në fletoren zyrtare 

Më 29 gusht Ministrja e Financave dhe Ekonomisë miratoi udhëzimin nr 24 : “Për implementimin e arkivës elektronike në procesin e ekzekutimit të buxhetit nga njësitë qendrore të qeverisjes”

Baza ligjore për sistemin EAMIS

Më 4 shtator u miratua vendimi të Këshillit të Ministrave(VKM) i Republikës së Shqipërisë mbi “ krijimin e bazës së të dhënave për sistemin e menaxhimit të ndihmës së huaj

Proçedurat administrative për hartimin e draftit për krijimin e bazës ligjore për krijimin e bazës së të dhënave për sistemin e menaxhimit të ndihmës së huaj filluan në qershor 2019 nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë.

Pas një procesi kordinimi intensiv dhe produktiv me ministritë e linjës dhe agjencitë publike për konsultimin e draft projekt-ligjit, sugjerimet dhe vërejtjet e tyre u reflektuan në draftin final të projekt-ligjit, dhe kjo u pasua me miratimin e VKM-së më 4 shtator. VKM hyn në fuqi pas publkimit në fletoren zyrtare

Drafti I VKM-së u përgatit në përputhje me ligjin dispozitat e ligjit nr 10325 “Mbi bazën e të dhënave shtetërore”. Qëllimi është krijimi i bazës së të dhënave qeveritare për sistemin informativ të menaxhimit të ndihmës së huaj (EAMIS), duke mundësuar shkëmbimin dhe përdorimin e informacionit mbi ndihmën e huaj nëpërmjet këtij sistemi. EAMIS është një sistem i integruar mbarëkombëtar që do të administrohet nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE). Sistemi IT është dizenjuar për të mbështetur MFE dhe institucione të tjera qeveritare duke reduktuar barrën e kostove të transaksioneve për mbledhjen e të dhënave dhe agregimin e tyre. Platforma do të perfshijë gjithashtu një portal web dhe integrim me gjithë sistemet qeveritare si AFMIS, IPSIS, dhe regjistrin e PPP-ve që menaxhohet nga ATRAKO.

Miratimi i projekt-ligjit është shumë i rëndësishëm pasi krijon një bazë lligjore për integrimin e sistemeve qeveritare. Krijimi i kësaj baze ligjore pritet të ketë një impakt pozitiv në rritjen e eficiencës dhe efektivitetit të ndihmës së huaj në Shqipëri, duke rritur llogaridhënien dhe besueshmërinë e burimit të informacionit për ndihmën e huaj.

http://kryeministria.al/newsroom/vendime-te-miratuara-ne-mbledhjen-e-keshillit-te-ministrave-date-04-shtator-2019/

Integrimi I moduleve të tjera në AFMIS

AFMIS është një proces shumë kompleks me një numër të konsiderueshëm modulesh që ndërveprojnë në kohë reale. Sistemi pritet të komunikojë dhe shkëmbejë të dhëna me Modulin e Pagave dhe Burimeve Njerëzore (HRMIS) dhe thesarin me qëllim modernizimin dhe aplikimin e këtij moduli dhe komunikimin e tij me ndërfaqen e Thesarit. Takime intensive janë zhvilluar midis ekipeve të Departamentit të Administratës Publike (DAP), Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe AKSHI-t i cili është dhe institucioni përgjegjës për të siguruar dhe prokuruar zgjidhjen teknike. Tashmë po dizenjohet zgjidhja teknike dhe po zhvillohen testime.

Një tjetër sistem që pritet të integrohet dhe ndërveprojë me AFMIS/AGFIS është dhe sistemi i prokurimeve publike. Sistemi duhet të shkëmbejë të dhëna që kanë të bëjmë me kontrollin e fondeve nëe gjendje në nivel produkti si dhe për fazat e procesit tëe prokurimit dhe menaxhimit të investimeve.

Firma dixhitale është gjithashtu një modul interesant që pritet të integrohet me web portalin e AFMIS. Kjo do ta bënte indentifikimin e përdoruesve më të sigurtë dhe autentike.

Thesari u testua live me 4 institucione në 9 Shtator. Lista e institucioneve që do të marrin pjesë në këtë testim do të përcaktohet më parë dhe ndahet me drejtorine e AFMIS dhe ekipin IT tek MFE

 

Në 23 shtator do të lançohet pilotimi live i moduleve PBA dhe PIM me tre ministrite e zgjedhura. Përzgjedhja e ministrive të linjës që do të pilotojnë PBA-në do të bëhet në konsultim me ekipin e IPSIS pranë zyrës së Kryeministrisë me qëllim garantimin e testimit dhe në të njëjtën kohë integrimi të PBA me IPSIS

 

 

Lançohet versioni i parë i IPSIS

Versioni i parë i sistemit IPSIS u lançua në 6 qershor 2019. Sistemi IPSIS ka një dritare faqe të parë hyrëse ku përdoruesit mund të shohin të gjithë modulet. Modulet kryesore janë SKZHI (Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim); Prioritetet e Qeverisë si dhe Dokumenta Strategjike. Kjo faqe përfshin edhe plan veprimet e lidhura me dokumentet e mësipërme si dhe Kuadrin e Indikatorëve, Kuadrin e SDG-së dhe Masat Prioritare Kombëtare që ndihmojnë në monitorimin. Një modul i rëndësishëm është dhe Programi Ligjor Qeveritar i cili jep bazat ligjore për qeverinë dhe politikëbërjes. Kalendari IPSIS është një modul tjetër shumë i rëndësishëm i cili përmbledh të gjitha aktivitetet e planifikuara të IPS-it

Sistemi ofron grafika që mundësojnë të dhënat e monirotimit kundrejt indikatorëve në modulin Analytics. Këtu përdoruesit mund të shohin grafikë dhe tabela të ndryshme që prezantohen në formë liste, grafiku ose me ngjyra në hartën e Shqipërisë

Takimi i ekipit teknik per zbatimin e IPS

Më 18 Prill 2019 u mbajt në ambientet e Bankës Botërore në Tiranë. Rreth 30 pjesëmarrës moren pjese në kete seminar. Kishte përfaqësues nga të gjitha ekipet e MIS, (AFMIS, IPSIS, EAMIS,) përfaqësues të Bankës Botërore, kompani të IT që zhvillojnë sisteme, ministri të linjës si dhe konsulentë të punësuar në kuadrin e IPS. Seminari u drejtua dhe u moderua nga Z. Cem Dener (Specialist për udhëheqjen e Bankës Botërore).

Ekipet e sejcilit sistem prezantuan statusin e zhvillimit per sejcilin sistem, dhe sfidat dhe pengesat e identifikuara qe pengojne mbarevajtjen e punes per cdo sistem. Diskutimet u perqendruarn ne rekomandime e planeve te veprimit drejt zgjidhjes së problemeve dhe identifikimit të personave kryesorë për të kryer detyrat. U ra dakord që afati për të kaluar live do të jetë 1 janari 2020. Të gjitha skuadrat duhet të punojnë drejt këtij afati. Takime të tilla parashikohet të zhvillohen çdo muaj për të monitoruar progresin dhe përcaktimin e detyrave dhe sfidave përpara. Nderkohe komunikimi me email eshte i vazhdueshem dhe intensiv.

Misioni i ekipit të Bankës Botërore në Tiranë për monitorimin e IPS

Një ekip i Bankës Botërore vizitoi Tiranën gjatë 15-19 Prill 2019, për të siguruar mbështetjen e zbatimit të projektit të Sistemit të Planifikimit të Integruar (IPS 2) (P129332 & P159520), duke u përqendruar në Komponentin 3 (Zhvillimi dhe Integrimi i Sistemeve të Informacionit të Menaxhimit). Ekipi i Bankës përbëhej nga Znj. Evis Sulko (Zyrtar për Operacione Vendi & TTL), Z. Cem Dener (Special i Drejtimit të Qeverisjes), Orjana Ibrahimi (Special i Prokurimit) dhe Znj. Bulo Odeta (Sr. Asistent Ekzekutiv). Qëllimi i kësaj vizite ishte monitorimi i progresit të zbatimit të Sistemit të Informacionit të Menaxhimit Financiar Shqiptar (AFMIS), Sistemit të Menaxhimit të Ndihmës së Huaj (EAMIS), dhe Sistemit të Planifikimit të Integruar (IPSIS), dhe të diskutojë planet e ekipit të projektit për aktivitetet e menaxhimit të ndryshimit dhe zgjatjen e mundshme të datës së mbylljes së projektit (6-9 muaj) për të siguruar përfundimin e suksesshëm të aktiviteteve të mbetura dhe shkuarjen live me sistemet e reja në 2020.

Ekipi i Bankes Boterore u takua me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE), Departamentin për Zhvillim, Financim dhe Ndihmë të Huaj (DDFA) në Zyrën e Kryeministrit (PMO), Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (NAIS), dhe partnerë zhvillimi. Ekipi gjithashtu u takua me Departamentin e Administratës Publike (DoPA) për të sqaruar planet e tyre për përfshirjen e sistemit HRMIS / Payroll. Ekipi i bankës mori pjesë në takminin e qeverisë së donatorëve në 17 Prill 2019 dhe takimin teknik te IPS. Gjetjet kryesore të këtij misioni si dhe rekomandimet u ndanë me të gjithë zyrtarët e lartë të qeverisë dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, zonja Denaj

Denaj: Qeveria Shqiptare eshte e vendosur te kete Financa publike transparente dhe disiplinë fiskale

Transparenca e financave publike, disiplinë fiskale, efikasitet në menaxhimin dhe përdorimin e burimeve publike në mënyrë që të përmirësohet ofrimi i shërbimeve dhe zhvillimin ekonomik. Kjo është ajo që u përcoll nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj, gjatë një takimi të organizuar me 17 Prill 2019 nga Banka Botërore në bashkëpunim me MFE, për Sistemin e Integruar të Financave Publike.

IPS ka filluar herët në kohë, me objektivat për të përmirësuar cilësinë e informacionit dhe, mbi të gjitha, cilësinë e vendimmarrjes. Në vitin 2013, qeveria shqiptare bëri një vetëvlerësim të progresit dhe sfidave të Menaxhimit të Financave Publike, ndihmuar edhe nga partnerët e saj, të cilët kontribuan në hartimin e një strategjie në reformën e Menaxhimit të Financave Publike për të adresuar të gjitha boshllëqet që kishte kjo strukturë.

Vizioni i strategjisë së reformës së MFP ishte që të sigurohej një sistem financiar publik, që të promovojë kryesisht transparencën, llogaridhënien, disiplinën fiskale, efikasitetin në menaxhimin dhe përdorimin e burimeve publike për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve dhe zhvillimin ekonomik.

Por nuk mund te mendohet asnjë zhvillim pa struktura moderne të teknologjisë së informacionit

Objektivi kryesor i AFMIS (Albanian Financial Management Information System) është të përmirësojë vendimmarrjen, analizën e politikave dhe raportimin mbi zbatimin e Sistemit të Planifikimit të Integruar Shqiptar. Është një koordinim më i mirë i fondeve të donatorëve për të përfshirë në mënyrë të plotë në buxhetin e shtetit të gjithë nevojat për të koordinuar dhe krijuar sisteme informatike, dhe atë të Sistemit Informatik të Menaxhimit të Ndihmës së Huaj (EAMIS), i cili duhet të menaxhojë në mënyrë më efektive dhe të promovojë përdorimin e përgjegjshëm dhe transparent të burimeve të këtyre ndihmave. Ky sistem i integruar për menaxhimin financiar publik në Shqipëri do të jetë funksional për përdorim nga të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme brenda vitit 2019. Sistemi do të përdoret nga më shumë se 4000 punonjës të njësive të qeverisjes së përgjithshme, për të cilët në dy javët e ardhshme do të fillojë trajnimi i punonjësve.

Në përgjigje të kontributit menaxherial të Bankës Botërore dhe atij financiar të vendeve partnere si Zvicra, Suedia dhe Bashkimi Evropian, edhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë është zotuar për një angazhim të plotë për realizimin e këtij procesi.

Plotësimi në vazhdimësi me staf, sigurisht do të jetë një fokus i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, për të realizuar që këto sisteme të jenë në përdorim të plotë. Trajnimi i ministrive të linjës është jo më pak i rëndësishëm, sepse do të jenë ato që do të popullojnë të dhënat dhe do të duhet të menaxhojnë këto sisteme me informacion në vijueshmëri.

Ministra Demaj konkludoi fjalimin e saj duke thene: “Është e rëndësishme të theksoj se ky projekt kërkon një vëmendje shumë të lartë dhe tani, në fazat që po flasim, vëmendja nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë është e konfirmuar dhe kërkojmë që të punojmë të gjithë, në të gjithë sektorët, për të realizuar në vijim të gjithë hapat deri në finalizim. Është angazhim im personal si Ministre, por besoj është dhe i gjithë kolegëve të mi, duke filluar nga zoti Luçi si zv.ministër, i cili e ka ndjekur këtë proces dhe e falënderoj në veçanti, sikurse falënderoj të gjithë kontributorët, si Banka Botërore, dhe të gjithë kolegët e tjerë të cilët janë të strukturave të MFE, të strukturave të tjera në qeverinë qendrore dhe ata në pushtetin lokal që do të jenë pjesë e këtij procesi. Nëse do të ketë probleme dhe çështje për të cilat ka nevojë për vendimmarrje për t’i zgjidhur, ne jemi të gatshëm të kontribuojmë në çdo moment”

Finalizimi i Dokumentit të Dizenjimit të Sistemit IPSIS

Përgatitja e Dokumentit të Dizenjimit të Sistemit IPSIS (SDD) filloi në qershor 2018 pas aprovimit të Studimit për kërkesat e sistemit (SRS), nga ekipi i menaxhimit të kontratës. Dokumenti i Dizenjimit të Sistemit IPSIS është një dokument që përcakton qartë proceset dhe rendin e punës për IPSIS. Dokumenti shërben si guidë për kompaninë zhvilluese me qëllim që të planifikojë arkitekturën e sistemit. Përgatitja e dokumentit filloi në Qershor 2018 dhe përfundoi në Maj 2019. Procesi I përgatitjes së SDD ka kaluar në disa faza si më poshtë

  • Përpunimi dhe përgatitja e dokumentit: Qershor 2018 – Nëntor 2018;
  • Procesi i konsultimeve, përpunimit të draftit dhe finalizimit të Dokumentit (SDD): Dhjetor 2018 – Maj 2019;
  • Procesi i Integrimit me sisteme të tjera

Integrimi i EAMIS me sistemet e tjera

Pjesë e zbatimit të sistemit EAMIS janë integrimet me sistemet e tjera qeveritare, si: AFMIS, IPSIS dhe ATRAKO. Lidhja me këto sisteme do të arrihet përmes platformës së Qeverisë dhe infrastruktura themelore tashmë është implementuar dhe testuar, së bashku me specifikimet teknike të shërbimeve të internetit që do të përdoren për shkëmbimin e të dhënave ndërmjet sistemeve. Ekipet janë duke realizuar ndryshimet e fundit në lidhje me shkëmbimin e të dhënave midis sistemeve para përfundimit të integrimit.

Krahas sistemeve qeveritare EAMIS do të komunikojë dhe do të marrë projekte nga Partnerët për Zhvillim dhe nga Banka Botërore. Ekipet kanë filluar testimin e produktit për të dy sistemet dhe faza e tesimeve pritet të përfundojë në tetor 2019.

Nga ana tjetër, pritet që për disa partnerë zhvillimi dhe integrimi, të dhënat në lidhje me projektet e zbatuara në Shqipëri do të merren nga platforma IATI (Platforma e Transparencës së Ndihmës Ndërkombëtare). IATI po kalon një ristrukturim të API-t të tyre dhe të databazës dhe integrimi me këtë platformë do të rifillojë pasi të zhvillohet plotësisht API i ri.

training

Faza e parë e trajnimit të userave dhe testimit të IPSIS

Trajnimi i përdoruesve u zhvillua në datat 24-28 qershor në mjediset e PROTIK. Qëllimi i trajnimit ishte të aftësohen përdoruesit kryesorë të IPSIS ( gjithsej 15) administratorët teknikë (5 përdorues) dhe përdoruesit nga Ministritë e Linjës (20). Zhvillimi i një software për administrimin e IPSIS dhe vënia ne përdorim e tij synon të përmirësojë vendimmarrjen dhe një menaxhim më të mirë të të dhënave të IPSIS nga të gjithë aktorët. Një trajnim tjetër u organizua dhe për administratorët e sistemit ku ata u njohën me parimet kryesore të përdoruesve dhe menaxhimin e të dhënave të IPSIS